דפים - הדרך לאיתור מחונן
נווט למעלה
כניסה

הדרך לאיתור המחונן
 
המחלקה למחוננים מקיימת מדי שנה מבחנים לאיתור תלמידים מחוננים בכל מקומות היישוב שבהם קיימות תכניות טיפוח לתלמידים מחוננים, או ביישובים קטנים המשולבים בתכניות המתקיימות במרכזי העשרה אזוריים.
המבחנים נערכים באמצעות "מכון סאלד". האיתור מהווה חלק ממערך הטיפוח של תלמידים מחוננים המתבצע על-ידי המחלקה, ובשל כך עלות האבחון ממומנת על-ידה.
האיתור הוא תהליך מורכב, המתחיל כשנה לפני הפניית התלמיד למסגרת הטיפוח הייחודית. במקומות שבהם התכנית מתחילה בכיתה ג' המבחנים לתלמידים נערכים בכיתה ב': במקומות שבהם התכנית מתחילה בכיתה ד' המבחנים נערכים לתלמידי כיתה ג'.( בדימונה, האבחון נעשה בכיתה ג' )
תהליך האיתור מתבצע בשני שלבים : בשלב הראשון, שלב הסינון, ניתנת ההזדמנות לכל תלמידי כיתות ב' או ג' (בדימונה משנת תשס"ח האיתור החל מכיתה ב') להיבחן לשם קביעת התאמתם לתכנית העשרה לתלמידים מחוננים. המבחן נערך בבית –הספר ונבדק שם בהתאם להנחיות של מכון סאלד שחיבר את המבחנים. בתי הספר שולחים את רשימות התלמידים המועמדים להיבחן בשלב השני, שלב האיתור, למכון סאלד. הרשימות כוללות 15% מכלל התלמידים שנבחנו בשלב הראשון ואשר הגיעו לתוצאות הטובות ביותר וכן אותם תלמידים שבית –הספר מצא לנכון להמליץ עליהם (למרות שלא השיגו את הציון הנדרש במבחן הראשון).
המבחן השני, מבחן האיתור, הנו מבחן קבוצתי והוא נערך על ידי מכון סאלד במרכזים מיוחדים.
המבחנים הם מבחני רשות וההורים מקבלים מכתבים מפורטים המתארים את תהליך האיתור ואת משמעות התוצאות.
תהליך האיתור על כל מרכיביו נמשך כשישה חודשים. בסיומו המחלקה שולחת את רשימות התלמידים המומלצים להשתתף בתכניות למנהלי התכניות וליתר הגורמים השותפים בהפעלת התכנית.
לתכניות אלו נבחרים תלמידים אשר הישגיהם במבחנים היו הטובים ביותר בהשוואה לבני גילם שהופנו לתכנית.
לתכניות של כיתות מיוחדות ויום העשרה שבועי נבחרים בין אחוז לאחוז וחצי מכלל אוכלוסיית התלמידים בשכבת הגיל המזינה את התכנית: לתכנית חוגים הנערכת בשעות אחר –הצהריים מופנים
עד שלושה אחוזים מהתלמידים בני אותה שכבת גיל במקום.
בסוף התהליך נשלח מכתב להורי כל התלמידים שנבחנו בשלב השני. המכתב מציין אם התלמיד מומלץ להשתתף בתכנית אם לאו.
תוצאות המבחנים הן יחסיות ומותאמות לאותה קבוצת גיל שנבחנה בשנת הלימודים המסוימת. המבחנים מבוססים על בדיקת יכולת לימודית כללית ומתייחסים למיומנויות אינטלקטואליות כלליות בלבד, ולכן הם מהווים כלי לניבוי הישגים לימודיים במקצועות אקדמיים הנלמדים בבית-הספר. המבחנים אינם מתייחסים לגורמים אחרים המשפיעים על מימוש הכישרון- כמו התעניינות, מוטיבציה וסביבה תומכת ומעודדת.
המחלקה ממליצה לערוך היכרות עם התלמיד המועמד להצטרף לתכנית ועם הוריו באמצעות ראיון אישי. נהוג, כמו-כן להציג את התכנית בפני התלמידים המועמדים כדי לתת להם הזדמנות להתרשם ולהחליט אם להצטרף לתכנית.

 

מבחנים מיוחדים
 
אחת לשנה מתקיים מועד אבחון לתלמידים שלא נבחנו בעבר ולאלה אשר נבחנו בעבר אך לא עמדו בקריטריונים והם מבקשים להיבחן פעם נוספת. אבחון בפעם השנייה כרוך בתשלום ההורים. את הבקשות לזימון למבחן מיוחד שולחים ההורים, בצירוף המלצת בית-הספר, אל המחלקה. כל בקשה זוכה לטיפול על-פי אמות-המידה הנקבעת על-ידי הוועדה לערעורים, שבה חברים: נציגי המחלקה למחוננים, מנהלת צוות האיתור במכון סאלד ונציג ועד ההורים המרכזי.
רק במקרים חריגים מאשרת הוועדה הפניית תלמידים לאבחון אישי אצל פסיכולוג. עם קבלת האישור רשאים ההורים לפנות לתחנה לשירות פסיכולוגי-ייעוצי במקום מגוריהם ולבקש אבחון שייערך על-ידי פסיכולוג חינוכי מומחה בתחנה.
לאחר האבחון משבצת המחלקה את התלמידים שעמדו בקריטריונים המקובלים בתכניות השונות.
תהליך האיתור לעולים חדשים נעשה בנפרד.