דפים - מטרות התכניות
כניסה

 

קווים ועקרונות מנחים לבניית תוכנית הלימודים:

 (משרד החינוך - המחלקה למחוננים) 

1.      העשרה - תכנית הלימודים במרכז מלווה את תכנית הלימודים בבתי הספר הרגילים ולא

      נועדה לבוא במקומה. תפקידה להעשיר את התלמידים המחוננים, הן בתכני הלימוד והן  

      בדרכי ההוראה. התוכנית אמורה להיות מקורית וייחודית.

2.      חלוקה לשלושה מדורים - מדעים אומניות ועיון. תכנית הלימודים אמורה  להתחלק

      לשלושה מדורים המבטאים את תכני התרבות האנושית ואת מגוון הכשרונות והנטיות של 

      הלומדים.

3. הלמידה האקטיבית -  השיעורים במרכז יהיו  דינמיים  תוך שילוב במהלכם  אלמנט תיאורטי   

    עם אלמנט עיבוד ויישום תכנים ומושגים בלמידה ובהתנסות.

4. התאמת הקורס לגיל התלמיד -

     א. מעבר מתכנים קונקרטיים יותר בכיתות נמוכות לתכנים מופשטים יותר בכיתות ההמשך.

     ב. הקניית מיומנויות יסוד בכיתות נמוכות, יישומן ופיתוחן בכיתות ההמשך.

5. בניית רצף ליניארי כרונולוגי - במשך השנים, באותם נושאים המחייבים בנייה שיטתית נדבך       

    על נדבך.

6. אינטגרטיביות - בניית מערכת קורסים שנתית המכילה קשרים בין תחומיים בין קורסים  

    שונים, ומטפחת את הראיה הכוללת של התלמיד.

7. קישור הלימוד לסביבה האותנטית - שילוב סיורים לימודיים ומפגשים עם אנשי מקצוע  

   בתחומי עבודתם והתמחותם.