יוזמה בית ספרית - הטיול
מטרת הטיול
 
הכרת הארץ ואהבתה, טיפוח מחויבות ואחריות לארץ ישראל (לנוף, לטבע, לאדם ולחברה) ולמדינת ישראל.
 
יעדי הטיול
 
יעדים בתחום הלימודי:
 • למידה בין תחומית של הנוף, הטבע והאדם בארץ ישראל.
 • למידה בשדה של סוגיית (תהליכים ונקודות מפנה) בתולדות העם בארץ ישראל ובהוויה הישראלית העכשווית .
 • המחשת פרקים מוגדרים מתוך מגוון המקצועות הנלמדים בבית הספר.
 • רכישת מיומנות וצרכנות נבונה בטיול כחלק מתרבות הפנאי.
יעדים בתחום החינוכי-ערכי:
 • חינוך לאומי - חיזוק תודעה לאומית בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ ישראל.
 • חינוך חברתי – חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברה.
 • חינוך סביבתי- חיזוק יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח.
יעדים בתחום האישי-חברתי:
 • חיזוק סובלנות ועזרה הדדית בין התלמידים.
 • גיבוש חברתי של הכיתה.
 • חיזוק העצמיות תוך היענות לשונות שבין התלמידים.
 • טיפוח מנהיגות אצל התלמידים
יעדים בתחום החוויתי-ריגושי:
 • חיזוק הקשר הרגשי החיובי בין התלמיד לנופי הארץ, אתריה ותולדותיה.
 • יצירת חוויות אישיות וחברתיות משותפות.
 • גיוון בשגרת הלימוד בבית הספר.
 • מפגש חוויתי עם יופי הנוף, הטבע והתרבות האנושי בארץ ישראל.