דפים - תקנון ביה"ס
נווט למעלה
 
 
 
בית חינוך ותלמוד תורה נועם חיים
תשע"ה
בְּכָל-דְּרָכֶיךָ דָעֵהוּ
 וְהוּא יְיַשֵּׁר אֹרְחֹתֶיךָ (משלי ג,ו)
 
 
 
 
 
 
הקדמה
 
בפתח דברינו עלינו להדגיש כי רוח טובה שורה בבית החינוך, ברוך השם. בקרב התלמידים שורה רוח התנדבות ועשייה ברוכה, מוטיבציה לימודית גבוהה, רצון להצליח בלימודים, רוח תרומה לקהילה, עשייה חברתית רבת פנים, אהבת  הארץ, ואהבת העם.
אופיו של תקנון, שהוא מדגיש את ה"לא תעשה" ומדחיק את העשייה החיובית והברוכה, בחינת: "סור מרע" ורק לאחר מכן "ועשה טוב".
מטבע הדברים עוסק התקנון באירועים שליליים ומבליט את הנקודות הבעייתיות, ואשר על כן, נקודות החוזק והטוב אינן משתקפות בו.
ברצוננו להדגיש עניין זה.
כמו כן, חשוב להדגיש שהתקנון הוא בבחינת: "ועשו סייג לתורה", דהיינו – אנו קובעים את המסגרות הכלליות ומגדירים את הגבולות, כדי שהדברים יהיו ברורים לכולם.
רק בשוליים אנו נאלצים להתמודד עם רוב הבעיות שהתקנון עוסק בהן.
השתדלנו מאד לא להשאיר "שטחים אפורים", ואנו מקווים שיצא דבר מתוקן מתחת ידנו מברכים אנו את תלמידינו שיעשו חיל ויצליחו בכל אשר יפנו ויעשו לטוב ולמוטב, ושיתקיים בנו הפסוק: " בְּכָל דְּרָכֶיךָ דָעֵהוּ וְהוּא יְיַשֵּׁר אֹרְחֹתֶיךָ."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרק ראשון- התנהגות בדרך תורה- "בכל דרכך דעהו"
 
א.    תלמידי בית החינוך יתנהגו בדרך התורה בהנהגותיהם, בדיבורם ובלבושם.
ב.     תלמידי בית החינוך יתנהגו בדרך ארץ, בכבוד, בסבלנות ובהתחשבות כלפי חבריהם כמפורט בפרק שביעי.
ג.       יש להקפיד על לשון נקייה בדיבור ובכתיבה. אין לקלל, להשפיל, לאיים, או חלילה לפגוע גופנית בתלמיד אחר כמפורט בפרק שביעי.
ד.     תלמידי בית החינוך יגיעו בלבוש הולם כמפורט בפרק שלישי.
ה.    אין לעשות שימוש בבית החינוך בסמארטפונים, פלאפונים, ספרים שאינם ברוח התורה, עיתונים, יומנים וכדומה שאינם מתאימים לרוח בית החינוך.
ו.       בבית החינוך מאזינים לקדושה. אין לעשות שימוש בבית החינוך במכשירים שניתן לשמוע בהם מוזיקה. מורה שיראה מכשיר מסוג זה ייקח את המכשיר ויעביר אותו למשמורת המנהל.
ז.      יש לשמור על רכוש בית החינוך, ועל מראה יפה ונקי. אין להשליך פסולת בחצר בית החינוך ואין להוציא ריהוט מהכיתה ללא אישור המורה או אב הבית.
ח.    חדר המורים נועד לשימוש המורים ותלמידים לא יכנסו לחדר המורים.
ט.    תלמידי בית החינוך לא יעסקו בשטח בית החינוך בהפצה, פרסום או מכירה של מוצר כלשהו.
י.       תלמידי בית החינוך ישתתפו רק בפעילויות המתאימות לרוח ההלכה ושומרות על גדרי הצניעות .
 
תגובה משמעתית
א.    על סעיף ה, ו – הציוד ילקח מהתלמיד ויוחזר רק ישירות להורים.
ב.     על סעיפים ז,י - לפי מדרג: בפעמים 1,2 - שיחת ברור,3,4 ברצף - תיעוד בתיק אישי 5 - זימון הורים)
ג.       על סעיפים ח,ט – לפי שיקול דעת המחנכים והמנהל.
 
 
 
 
 
 
 
 
פרק שני: נהלים וסדרים בתפילה
א.    יש להגיע לבית החינוך עד השעה 08:00 .
ב.     יום הלימודים ייפתח בתפילה בכיתה.
ג.       התפילה תתנהל ברצינות ובכובד ראש. יש להקפיד שלא לדבר בשעת התפילה כדי שלא להפריע למתפללים האחרים.
 
תגובה משמעתית
ד.     אי הגעה בזמן תגרום לטיפול משמעתי ע"י המחנכ/ת הכיתה (לפי מדרג כמות האיחורים: 1- שיחת ברור, 2,3 ברצף - תיעוד בתיק אישי, 4- זימון הורים)
ה.    תלמיד שלא מגיע לתפילה או מאחר במידה מרובה, בתדירות גבוהה, צוות בית החינוך יפנה לקבלת סיוע מקב"ס.
 
 
פרק שלישי- הופעה
 
א.    יש להגיע לבית החינוך בהופעה המתאימה לדרך התורה:
בנים:
כיפה
תספורת על פי ההלכה
ציצית
חולצה ומכנסיים צנועים
 
בנות:
תספורת צנועה
חולצת עם שרוול  3/4
חצאית מתחת לברך
ב.     כל תלמיד בבית החינוך חייב בתלבושת בית ספרית בכל ימי הלימודים בכל זמן השהות  בבית החינוך:
-         חולצה עם סמל בית החינוך. בנים- גווני כחול. בנות – גווני ורוד
-         בנים ובנות יוכלו להגיע בחולצות לבנות
-         אין להגיע ללימודים בנעלי בית מכל סוג שהוא
-         יש לרכוש חולצה לבנה לטקסים וימי זיכרון
 
תגובה משמעתית
·        תלמיד שיגיע לבית החינוך בתספורת לא מתאימה, לא יורשה להישאר בכיתה עד אשר יתקן את התספורת. במידה והתופעה תשנה תתקיים שיחה והתלמיד יושעה. בכל מקרה, לא יורשה תלמיד לשהות בשטח בית החינוך בתספורת לא הולמת.
·        חיתוך הפאות הינו דבר חמור מאד על פי ההלכה. רש"י על הפסוק "לא תקיפו פאת ראשכם" מבאר: זה המשווה צדעיו לאחורי אזנו ולפדחתו. תלמיד שיגיע לבית החינוך בפאות חתוכות יושעה עד שהדבר יתוקן. במידה והתופעה תשנה, תתקיים שיחת הנהלה  עם ההורים והתלמיד יורחק.
·        תלמיד שיגיע ללא תלבושת מתאימה לא יורשה להישאר בכיתה ללמוד או להבחן עד שיחליף את לבושו. המורה בכיתה ירשום דיווח על הרחקה משיעור וטיפול המחנך/ת/המלמד. בתאום עם ההורים יישלח התלמיד לביתו להחליף בגדים.
 
 
פרק רביעי- נהלים וסדרים בשיעור
 
א.    יש להגיע לשיעורים מיד לאחר הצלצול, או בזמן בו אמור להתחיל השיעור.
ב.     התלמידים יחכו למורה בכיתה ולא במסדרון. בכניסת כל מורה, על התלמידים לעמוד במקומם עמידה שקטה.
ג.       כל איחור הינו על אחריות התלמיד והתלמיד יצטרך להשלים את החומר הלימודי באופן עצמאי.
ד.     יש לשמור על מהלכו התקין של השיעור.
ה.    יש להישמע להוראות צוות בית החינוך.
ו.       כל יציאה מהשיעור תותר רק באישור המורה.
ז.      הכיתה תהיה נקייה ומסודרת בשיעורים ובהפסקות. על כך אחראים כל תלמידי הכיתה.
ח.    בכל כיתה יהיו תורני כיתה.
ט.    הלומדים בכיתה יקפידו להרים כסאות בתום השיעור האחרון.
 
תגובה משמעתית
י.       כניסת תלמיד לאחר כניסת מורה לכיתה תירשם כאיחור. במידה והתופעה תשנה יותר משלוש פעמים אצל אותו מורה במחצית ישלח מכתב להורים   אחרי שש פעמים אצל אותו מורה במחצית ההורים יזומנו לבירור.
יא. תלמיד שחלילה יפריע למהלך השיעור – יוצא לצורך רישום בתיק משמעת*. לאחר השיעור המורה יקיים שיחת ברור עם התלמיד. במידה והתופעה נשנית, וקיימים שלושה רישומים בתיק משמעת תימסר הודעה כתובה להורים והעתק לתיק האישי. לאחר שישה רישומים בתיק משמעת ההורים יזומנו לבירור יחד עם התלמיד בוועדת משמעת.
*תיק משמעת:  תלמיד ירשם בתיק משמעת כאשר המורה לא יכול להמשיך את מהלכו התקין של השיעור.  כל רשום בתיק משמעת מתועד בתיק אישי.
יב.  תלמיד שלא ישמע להוראות הצוות תתקיים שיחת ברור בנוכחות הוריו. במידה והתנהגות זו תשנה  ההנהלה תשקול את המשך לימודיו בבית החינוך.
 
 
 
פרק חמישי  היעדרות/ שוטטות
א.    בהיעדרות ידועה מראש, יש להודיע למחנך/ת/המלמד הכיתה על היעדרות צפויה ולקבל את אישורו.
ב.     תלמיד שאחר להגיע ליום הלימודים, יצטייד באישור הורים.
ג.       יש להצטייד באישור הורים על כל היעדרות.
ד.     היעדרות מפעילות חינוכית-חברתית כמוה כהיעדרות מיום לימודים. על היעדרות צפויה יש לקבל אישור מהמחנך/ת/המלמד הכיתה לפני הפעילות.
ה.    אישור להיעדרות עקב סיבה מוצדקת יינתן בכתב ע"י המחנך/ת/המלמד הכיתה או איש ההנהלה.
ו.       תלמיד שצריך לצאת מבית החינוך במהלך יום הלימודים- יקבל אישור יציאה מהמחנך/ת/המלמד  או מצוות ההנהלה, יציאתו תתאפשר בהתאם לתקנות משרד החינוך (עד גיל 9 – חובת ליווי מבוגר).
ז.      חל איסור מוחלט לשוטט בתוך בית החינוך בזמן שיעורים.
 
תגובה משמעתית
א.    היעדרות מהלימודים ללא סיבה מוצדקת היא הפרת כללי ההתנהלות הבסיסית הנדרשת מתלמיד.
ב.     היעדרות ללא אישור- משפיעה על הציון הלימודי, במקצוע ממנו נעדר התלמיד . המורה רשאי להוריד עד 30% מהציון שהתקבל בממוצע המבחנים.
ג.       במקרה שתלמיד ישוטט הוא ירשם בתיק משמעת , הוריו יעודכנו, והחובה להשלים את חומר הלמידה מוטלת עליו. במידה והתופעה תשנה, הוריו יזומנו לדיון על התאמתו למסגרת בית החינוך.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרק שישי- נהלי בחינות
 
א.    המבחנים יתקיימו במועד שנקבע להם בלוח המבחנים
ב.     מבחני פתע יינתנו על החומר הלימודי שנלמד בשני השיעורים הקודמים.
ג.       חובה על כל תלמיד לגשת לבחינה במועדה.
 
התנהגות במהלך בחינה:
א.    על התלמיד להסיר כל חומר מהשולחן למעט מכשירי כתיבה וחומר המותר לשימוש בבחינה.
ב.     לא תתאפשר יציאה מהכיתה במהלך הבחינה, ולכן מומלץ להתארגן קודם הבחינה (שירותים, טישיו וכ"ו).
ג.       העתקה בבחינה היא איסור תורה והתנהגות לא ישרה, הפוגעת באמון שניתן בתלמיד
 
תגובה משמעתית
א.    תלמיד שיפריע למהלכה התקין של הבחינה, התגובה תהיה לפי שיקול המורה וחומרת ההפרעה.
ב.     תלמיד שניתפס מעתיק בזמן המבחן , המבחן יפסל והציון עליו יהיה 0. ציון זה ישוקלל כמות שהוא לתעודה. כמו כן, יזומנו התלמיד והוריו לשיחת בירור וטיפול משמעתי.
 
פרק שביעי- התנהגויות סיכון
 
אלימות פיזית:
א.    אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהיא.
ב.     שימוש בנפצים הינו פיקוח נפש של ממש. חל איסור מוחלט להשתמש בנפצים אף בתקופת חודש אדר. תלמיד שימצאו ברשותו נפצים יושעה, האירוע ידווח למשטרה.
 
אלימות מילולית וניבול פה:
שמירת הלשון היא ערך יסודי בחינוך תלמידנו. אנו מצפים מכלל תלמידי בית החינוך לדבר בלשון נקייה.
 
ונדליזם
על כל תלמידי בית החינוך לשמור על רכוש בית החינוך. פגיעה ברכוש תביא לבירור משמעתי ולחיוב בתשלום הנזק, ותתועד בתיקו האישי של התלמיד.
 
 
אינטרנט
 בית החינוך דואגת לשלומם הנפשי, הרגשי והרוחני של תלמידינו. אנו רואים חשיבות עליונה בהתקנת חסימה לאינטרנט.
 
תגובה משמעתית
א.    התנהגות אלימה מכל סוג שהוא על ידי תלמיד (בין בצחוק ובין בכוונה) תגרור שיחת ברור ותיעוד, וכן יידוע ההורים והשעיה
במקרה שתלמיד יזדקק, ח"ו, לטיפול  רפואי, האירוע ידווח למשטרה. תלמיד שנכח במקום האירוע ועודד את האלימות, על אף שלא היה שותף באופן פעיל הוריו יזומנו והוא יושעה.
ב.     במידה ותלמיד השתמש בשפה שאינה מתאימה לרוח בית החינוך או במילים שחורגות מגדר הצניעות, האירוע ירשם בתיקו האישי והוריו יעודכנו על כך. במידה והמקרה ישנה, התלמיד יושעה מבית החינוך ליום אחד.
הערה: במידה ומקרים של אלימות פיזית או מילולית יחזרו על עצמם ההנהלה תדון בהתאמתו של התלמיד לבית החינוך.
ג.       תלמיד שיעשה שימוש לא הולם ברכוש בית החינוך, התלמיד יושעה  הוריו יזומנו והאירוע יתועד בתיקו האישי, כמו כן, התלמיד יחויב  במטלה חינוכית.
ד.     במידה וייגרם נזק לרכוש, על התלמיד לשלם את הנזק בנוסף לאמור לעיל.
ה.    כל פגיעה באמצעות האינטרנט (צילום לא ראוי, ללא רשות וכו') יגרום להשעיה  באופן מידי , פניה למשטרה ולפקיד הסעד בהתאם לחוזר המנכ"ל.
ו.       אנו ממליצים להורים לעבור השתלמות בנושא האינטרנט, וללמוד את הסיכויים והסיכונים שבמשאב זה. כמו כן, אנו ממליצים שלא להתקין בבית אינטרנט לפני מעבר השתלמות מן הסוג הזה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרק שמיני - פעילות חברתית, סיורים וטיולים
 
בית החינוך משקיע משאבים רבים בקיום פעילויות חברתיות מתוך אמונה שאלו מעצבים את אישיותו של התלמיד. אנו רואים את הפעילויות כחלק בלתי נפרד מהלימודים בבית החינוך .
 
א.    חלה חובה על כל תלמידי בית החינוך להשתתף בכל הפעילויות.
ב.     על התלמיד לשמור על כללי ההתנהגות והזהירות בכל פעילויות בית החינוך בין פעילויות בתוך כותלי בית החינוך ובין בפעילויות מחוצה לה.
תגובה משמעתית
ג.       היעדרות מפעילות חינוכית-חברתית כמוה כהיעדרות מיום לימודים. על היעדרות צפויה יש לקבל אישור ממחנך/ת הכיתה לפני הפעילות.
ד.     תלמיד שיפר את כללי ההתנהגות בפעילויות אלו, הוריו יזומנו ויתקיים דיון לגבי המשך השתתפותו בפעילויות/ ובטיולים .
ה.     התלמיד שהורחק כתוצאה מהפרת כללי ההתנהגות במהלך הטיול  , הוריו יישאו בהוצאות השבתו לביתו.
 
פרק תשיעי – זכויות התלמיד
 
הצוות החינוכי בבית החינוך, רואה את הפוטנציאל הטמון בתלמידי בית החינוך, ויעשה כל שביכולתו כדי לסייע לכל תלמיד במימוש יכולותיו.
ברוח דברים אלו, אנו בראש ובראשונה רואים בתלמיד אדם שיש לכבדו – במסגרת מגמת "הזכות לכבוד והחובה לכבד".
·        זכותו של התלמיד נתונה בכל עת, לפנות לכל אחד מאנשי צוות בית החינוך, ולקבוע שיחה אישית.
·        זכותו של תלמיד לערער על ציון מבחן בפני המורה, וכן לבקש בדיקה נוספת של המבחן על ידי מרכז המקצוע.
·        זכות שמורה לתלמיד לערער על כל ציון בפני המנהל. התלמיד יצטרך לתמוך את ערעורו בהישגים לימודיים המצביעים על חוסר הסבירות של הציון שאותו קיבל.
·        תלמיד יהיה רשאי לעזוב את יום הלימודים מוקדם מזמן סיום הלימודים, בתנאי שיציג אישור הורים לכך ובכפוף לחוזר מנכ"ל בעניין מלווה (עד גיל 9 חובה).
 
 
 
 
פרק עשירי – הערכות ותעודה
 
 
הערכה והערכה חלופית
ככלל, שיטת ההערכה הנהוגה בבית החינוך היא המבחן בכתב. ברם, בידי המורה קיימים כלים נוספים להערכה בנוסף למבחן בכתב, כגון: הגשת עבודה, בדיקת שיעורי בית, התמדה, מבחן בעל פה, תלמידאות ועוד.
קביעת הציון הסופי של התלמידים תהיה "שקופה" ועל פי נוסחה אחידה שאותה יקבע המורה.
 
תעודה
פעמים במהלך שנת הלימודים, תונפק תעודת הערכה לתלמידים. בסיום המחצית הראשונה (שבוע 20 – 21 ללימודים), ובסיום השנה (שבוע 43-42 ללימודים).
התעודה תשקף את הישגי התלמיד ע"פ נוסחת ההערכה שקבע המורה בתחילת שנת הלימודים.
תלמיד רשאי לערער בפני המורה על ציון התעודה.
את הערעור יש להגיש על גבי טופס ערעור שניתן לקבל במזכירות בית החינוך. בטופס זה  ינמק התלמיד את סיבת הערעור.
אם מורה המקצוע לא קיבל את הערעור, יוכל התלמיד לפנות למנהל, בבקשה לבחון את ערעורו שנית.
המנהל יקיים בירור ויחזיר תשובה לתלמיד.