אתר פסג"ה - Principles
נווט למעלה
עקרונות מנחים לפעולה
תכנית הפיתוח המקצועי של עו"ה תותאם לצרכים של עובדי ההוראה ובהלימה לתפקידו של כל מורה.
תהליך הפיתוח המקצועי ימסד את מסלולי הקידום של עו"ה בדגש על צרכי הפרט, צרכי המוסד החינוכי
ומדיניות משרד החינוך.
 מנגנוני הביצוע של מערך ההתפתחות המקצועית יפעלו על-פי סטנדרטים מקצועיים ויתאפיינו במצוינות
השירות, ביעלות ובאפקטיביות.
מרכז פסג"ה יעבוד בשותפות עם הרשות המקומית  מפקחים מנהלי בתי הספר, מדריכים , עובדי הוראה
וסיסמה לכל תלמיד .
תוכנית עבודה תשעה לעליזה 2 (1).png

​​